لیست قیمت لوله آذین مورخ 98/1/28

لیست قیمت لوله آذین مورخ 98/1/28

 

52370 20mm لوله   آذین (20 اتمسفر)
82310 25mm لوله   آذین (20 اتمسفر)
154730 32mm لوله   آذین (20 اتمسفر)
264870 40mm لوله   آذین (20 اتمسفر)
428970 50mm لوله   آذین (20 اتمسفر)
688010 63mm لوله   آذین (20 اتمسفر)
993670 75mm لوله   آذین (20 اتمسفر)
1444210 90mm لوله   آذین (20 اتمسفر)
2186100 110mm لوله   آذین (20 اتمسفر)
288260 125mm لوله   آذین (20 اتمسفر)
113850 20mm لوله فویلدار   آذین
160660 25mm لوله فویلدار   آذین
296020 32mm لوله فویلدار   آذین
422560 40mm لوله فویلدار   آذین
622140 50mm لوله فویلدار   آذین
953090 63mm لوله فویلدار   آذین
6870 20mm بوشن  
9250 25mm بوشن  
15610 32mm بوشن  
27880 40mm بوشن  
49930 50mm بوشن  
81200 63mm بوشن  
135190 75mm بوشن  
227300 90mm بوشن  
261120 110mm بوشن  
499550 125mm بوشن  
7100 20*25 بوشن تبدیل  
9000 20*32 بوشن تبدیل  
9690 25*32 بوشن تبدیل  
15350 20*40 بوشن تبدیل  
16440 25*40 بوشن تبدیل  
20240 32*40 بوشن تبدیل  
23680 20*50 بوشن تبدیل  
23620 25*50 بوشن تبدیل  
25660 32*50 بوشن تبدیل  
29920 40*50 بوشن تبدیل  
37160 25*63 بوشن تبدیل  
38600 32*63 بوشن تبدیل  
49680 63*40 بوشن تبدیل  
56760 50*63 بوشن تبدیل  
83160 40*75 بوشن تبدیل  
89560 50*75 بوشن تبدیل  
102040 63*75 بوشن تبدیل  
126290 90*50 بوشن تبدیل  
142140 90*63 بوشن تبدیل  
170420 90*75 بوشن تبدیل  
191250 110*63 بوشن تبدیل  
205020 110*75 بوشن تبدیل  
248900 110*90 بوشن تبدیل  
592180 110*125 بوشن تبدیل  
10080 20mm زانویی 90 درجه  
14670 25mm زانویی 90 درجه  
24580 32mm زانویی 90 درجه  
48840 40mm زانویی 90 درجه  
82960 50mm زانویی 90 درجه  
149190 63mm زانویی 90 درجه  
226910 75mm زانویی 90 درجه  
410860 90mm زانویی 90 درجه  
646420 110mm زانویی 90 درجه  
1017140 125mm زانویی 90 درجه  
12230 20mm زانویی 90 درجه چپقی  
15740 25mm زانویی 90 درجه چپقی  
17670 20*25 زانویی 90 درجه تبدیل  
9900 20mm زانویی 45 درجه  
14770 25mm زانویی 45 درجه  
25390 32mm زانویی 45 درجه  
49830 40mm زانویی 45 درجه  
83280 50mm زانویی 45 درجه  
102080 63mm زانویی 45 درجه  
12800 20mm سه راه
17650 25mm سه راه  
29500 32mm سه راه  
58470 40mm سه راه  
95740 50mm سه راه  
172980 63mm سه راه
305860 75mm سه راه  
587750 90mm سه راه 
811960 110mm سه راه 
1219500 125mm سه راه 
18160 20mm سه راهی سه کنج  
22990 25mm سه راهی سه کنج  
17130 20*20*25 سه راهی تبدیل  
16620 25*20*25 سه راهی تبدیل  
22730 20*25*25 سه راهی تبدیل  
26430 20*20*32 سه راهی تبدیل  
25350 32*20*32 سه راهی تبدیل  
29140 32*25*32 سه راهی تبدیل  
47760 40*20*40 سه راهی تبدیل  
49630 40*25*40 سه راهی تبدیل  
52870 40*32*40 سه راهی تبدیل  
78320 50*32*50 سه راهی تبدیل  
190750 63*25*63 سه راهی تبدیل  
190740 63*32*63 سه راهی تبدیل  
193530 63*40*63 سه راهی تبدیل  
190740 63*50*63 سه راهی تبدیل  
6250 20mm درپوش  
8970 25mm درپوش  
12020 32mm درپوش  
19760 40mm درپوش  
35900 50mm درپوش  
79130 63mm درپوش  
119200 75mm درپوش
173260 90mm درپوش
293060 110mm درپوش
27530 20mm لوله خمدار  
40530 25mm لوله خمدار  
69150 32mm لوله خمدار  
38170 20mm لوله خمدار  دو سر بوشن سفید 
18480 20mm پل بست د ار
23110 25mm پل بست دار
23180 20mm چهار راه  
29910 25mm چهار راه  
61040 20*1/2″ زانویی بوشن فلزی دیواری  
86770 25*3/4″ زانویی بوشن فلزی دیواری  
61450 25*1/2″ زانویی بوشن فلزی دیواری  
91800 20*1/2″ زانویی مغزی فلزی دیواری  
115790 20*3/4″ زانویی مغزی فلزی دیواری  
120010 25*3/4″ زانویی مغزی فلزی دیواری 
54540 20*1/2″ بوشن یکسر فلزی  
82720 20*3/4″ بوشن یکسر فلزی  
56060 25*1/2″ بوشن یکسر فلزی  
82460 25*3/4″ بوشن یکسر فلزی  
13120 32*1″ بوشن یکسر فلزی  
291170 40*1 1/4″ بوشن یکسر فلزی 6 گوش  
332050 50*1 1/2″ بوشن یکسر فلزی 6 گوش  
737710 63*2″ بوشن یکسر فلزی 6 گوش  
968020 75*2 1/2″ بوشن یکسر فلزی 6 گوش  
2007280 3*90 بوشن یکسر فلزی
2808140 4*110 بوشن یکسر فلزی
844220 20*1/2″ مغزی یکسر فلزی  
115750 20*3/4″ مغزی یکسر فلزی  
85810 25*1/2″ مغزی یکسر فلزی  
114720 25*3/4″ مغزی یکسر فلزی  
197960 32*1″ مغزی یکسر فلزی  
430550 40*1 1/4″ مغزی یکسر فلزی 6 گوش  
531790 50*1 1/2″ مغزی یکسر فلزی 6 گوش  
1031170 63*2″ مغزی یکسر فلزی 6 گوش  
59790 20*1/2″ زانویی یکسر بوشن فلزی  
86250 20*3/4″ زانویی یکسر بوشن فلزی  
58780 25*1/2″ زانویی یکسر بوشن فلزی  
87030 25*3/4″ زانویی یکسر بوشن فلزی  
87890 32*3/4″ زانویی یکسر بوشن فلزی  
132260 32*1″ زانویی یکسر بوشن فلزی  
153210 20*1/2″ زانو بوشن فلزی زوج
166590 25*1/2″ زانو بوشن فلزی زوج
91240 20*1/2″ زانویی یکسر مغزی فلزی  
123840 20*3/4″ زانویی یکسر مغزی فلزی  
124000 25*3/4″ زانویی یکسر مغزی فلزی  
102850 25*1/2″ زانویی یکسر مغزی فلزی  
208530 20*1/2″ مهره ماسوره بوشن فلزی  
293590 25*3/4″ مهره ماسوره بوشن فلزی  
395310 32*1″ مهره ماسوره بوشن فلزی  
702220 401 1/4″ مهره ماسوره بوشن فلزی  
1052420 501 1/2″ مهره ماسوره بوشن فلزی  
1472170 63*2″ مهره ماسوره بوشن فلزی  
93600 20*1/2″ مهره ماسوره تلفیقی بوشن فلزی  
113480 20*1/2″ مهره ماسوره تلفیقی بوشن مغزی
129840 25*3/4″ مهره ماسوره تلفیقی بوشن فلزی  
157970 25*3/4″ مهره ماسوره تلفیقی بوشن مغزی
63020 20*1/2″ سه راهی بوشن فلزی  
84060 20*3/4″ سه راهی بوشن فلزی  
69620 25*1/2″ سه راهی بوشن فلزی  
87290 25*3/4″ سه راهی بوشن فلزی  
143270 32*1″ سه راهی بوشن فلزی  
96190 20*1/2″ سه راهی مغزی فلزی  
136010 20*3/4″ سه راهی مغزی فلزی  
104320 25*1/2″ سه راهی مغزی فلزی  
62030 20*1/2″ سه راهی بوشن فلزی دیواری  
65590 25*1/2″ سه راهی بوشن فلزی دیواری  
89100 25*3/4″ سه راهی بوشن فلزی دیواری  
109600 20*1/2″ سه راهی مغزی فلزی دیواری 
124630 25*3/4″ سه راهی مغزی فلزی دیواری 
45470 20mm مهره ماسوره دو طرف جوش  
62900 25mm مهره ماسوره دو طرف جوش  
90530 32mm مهره ماسوره دو طرف جوش  
171220 20mm شیر مغزی برنجی  یکپارچه
203270 25mm شیر مغزی برنجی  یکپارچه
346880 32mm شیر مغزی برنجی  یکپارچه
555020 40mm شیر مغزی برنجی  یکپارچه
414870 20mm شیر فلکه 45 درجه  
500690 20mm شیر فلکه بوشن فلزی 45 درجه  
410410 25mm شیر فلکه 45 درجه  
199300 20mm شیر فلکه کامل  
308020 25mm شیر فلکه کامل  
475080 32mm شیر فلکه کامل  
487420 40mm شیر فلکه کامل  
72450 20mm بست لوله  
2270 25mm بست لوله  
2570 32mm بست لوله  
4520 40mm بست لوله  
3640 20mm بست زوج سفید
4240 25mm بست زوج سفید
2600 20mm درپوش رزوه دار   (1/2)
3870 25mm درپوش رزوه دار  (3/4)
6920 32mm درپوش رزوه دار  (1)
4920 20mm درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار (1/2)
7710 25mm درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار  (3/4)
10480 25mm درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار (1)
6110 20mm درپوش رزوه دار پایه بلند ابی (1/2)
11670 25mm درپوش رزوه دار پایه بلند ابی (3/4)
17730 32mm درپوش رزوه دار پایه بلند ابی 1
6110 20mm درپوش رزوه دار پایه بلند آبی(1/2)
11670 25mm درپوش رزوه دار پایه بلند آبی(1/2)
17730 32mm درپوش رزوه دار پایه بلند آبی(1/2)
8750 1/2″ شابلون  
7600 3/4″ شابلون  
124000 20mm بالا تنه شیر فلکه
217330 25mm بالا تنه شیر فلکه
342960 32mm بالا تنه شیر فلکه
214680 63mm فلنچ
230980 75mm فلنچ
230980 90mm فلنچ
314730 110mm فلنچ
6034900   جعبه ابزار 
2267800   دستگاه جوش 50-20
623500   صفحه المنت
452400   ترموستات دستگاه جوش
3393000   دستگاه جوش 125-63
275500   دسته اتو
31209850   دستگاه جوش نیمه اتوماتیک 125-50
203000 20 قالب دستگاه المنت
224750 25 قالب دستگاه المنت
243750 32 قالب دستگاه المنت
243600 40 قالب دستگاه المنت
800400 50 قالب دستگاه المنت
1044000 63 قالب دستگاه المنت
1203500 75 قالب دستگاه المنت
2175000 90 قالب دستگاه المنت
3306000 110 قالب دستگاه المنت
661200   قیچی لوله بر m42
123250   متر 3 متری
1887900 20*25 رنده لوله های پنچ لایه (فویلدار )
2102500 32*40 رنده لوله های پنچ لایه (فویلدار )
2682500 40*50 رنده لوله های پنچ لایه (فویلدار )
2943500 50*63 رنده لوله های پنچ لایه (فویلدار )

 

2 دیدگاه

 • Farzin

  شهریور 4, 1398 - 4:38 ب.ظ

  با سلام لیست فروش را ارسال بفرمایید

  • admin

   شهریور 13, 1398 - 12:09 ب.ظ

   سلام وقت بخیر
   لیست قیمت جدید مورق 98/06/09 از این صفحه دانلود کنید
   دانلود لیست قیمت

پیام بگذارید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

تماس با آذین