لیست قیمت آذین لوله سبز

لوله سبز آذین

لیست قیمت آذین لوله سبز

ردیف نام کالا سایز قیمت (ريال)
۱ لوله تک لایه آذین ۲۰ ۳۹,۸۵۰
۲ لوله تک لایه آذین ۲۵ ۶۲,۶۲۰
۳ لوله تک لایه آذین ۳۲ ۱۱۷,۷۲۰
۴ لوله تک لایه آذین ۴۰ ۲۰۱,۵۲۰
۵ لوله تک لایه آذین ۵۰ ۳۲۶,۳۶۰
۶ لوله تک لایه آذین ۶۳ ۵۲۳,۴۴۰
۷ لوله تک لایه آذین ۷۵ ۷۵۵,۹۸۰
۸ لوله تک لایه آذین ۹۰ ۱,۰۹۸,۷۶۰
۹ لوله تک لایه آذین ۱۱۰ ۱,۶۶۳,۱۹۰
۱۰ لوله تک لایه آذین ۱۲۵ ۲,۱۹۶,۶۴۰
۱۱ لوله فویلدار تک لایه آذین ۲۰ ۸۶,۶۲۰
۱۲ لوله فویلدار تک لایه آذین ۲۵ ۱۲۲,۲۳۰
۱۳ لوله فویلدار تک لایه آذین ۳۲ ۲۲۵,۲۱۰
۱۴ لوله فویلدار تک لایه آذین ۴۰ ۳۲۱,۴۸۰
۱۵ لوله فویلدار تک لایه آذین ۵۰ ۴۷۳,۳۲۰
۱۶ لوله فویلدار تک لایه آذین ۶۳ ۷۲۵,۱۱۰
۱۷ بوشن تک لایه آذین ۲۰ ۵,۳۶۰
۱۸ بوشن تک لایه آذین ۲۵ ۷,۲۱۰
۱۹ بوشن تک لایه آذین ۳۲ ۱۲,۲۵۰
۲۰ بوشن تک لایه آذین ۴۰ ۲۱,۸۳۰
۲۱ بوشن تک لایه آذین ۵۰ ۳۹,۲۵۰
۲۲ بوشن تک لایه آذین ۶۳ ۶۳,۶۴۰
۲۳ بوشن تک لایه آذین ۷۵ ۱۰۷,۳۹۰
۲۴ بوشن تک لایه آذین ۹۰ ۱۸۰,۰۸۰
۲۵ بوشن تک لایه آذین ۱۱۰ ۲۸۵,۹۰۰
۲۶ بوشن تک لایه آذین ۱۲۵ ۳۹۷,۵۶۰
۲۷ بوشن تبدیل تک لایه آذین ۲۰*۲۵ ۵,۵۷۰
۲۸ بوشن تبدیل تک لایه آذین ۲۰*۳۲ ۷,۰۸۰
۲۹ بوشن تبدیل تک لایه آذین ۲۵*۳۲ ۷,۵۹۰
۳۰ بوشن تبدیل تک لایه آذین ۲۰*۴۰ ۱۲,۱۷۰
۳۱ بوشن تبدیل تک لایه آذین ۲۵*۴۰ ۱۲,۹۹۰
۳۲ بوشن تبدیل تک لایه آذین ۳۲*۴۰ ۱۶,۰۱۰
۳۳ بوشن تبدیل تک لایه آذین ۲۰*۵۰ ۱۸,۸۶۰
۳۴ بوشن تبدیل تک لایه آذین ۲۵*۵۰ ۱۸,۸۰۰
۳۵ بوشن تبدیل تک لایه آذین ۳۲*۵۰ ۲۰,۴۱۰
۳۶ بوشن تبدیل تک لایه آذین ۴۰*۵۰ ۲۳,۸۱۰
۳۷ بوشن تبدیل تک لایه آذین ۲۵*۶۳ ۲۹,۴۱۰
۳۸ بوشن تبدیل تک لایه آذین ۳۲*۶۳ ۳۰,۵۰۰
۳۹ بوشن تبدیل تک لایه آذین ۴۰*۶۳ ۳۹,۶۰۰
۴۰ بوشن تبدیل تک لایه آذین ۵۰*۶۳ ۴۵,۰۵۰
۴۱ بوشن تبدیل تک لایه آذین ۴۰*۷۵ ۶۸,۲۴۰
۴۲ بوشن تبدیل تک لایه آذین ۵۰*۷۵ ۷۳,۰۰۰
۴۳ بوشن تبدیل تک لایه آذین ۶۳*۷۵ ۸۲,۳۵۰
۴۴ بوشن تبدیل تک لایه آذین ۵۰*۹۰ ۱۰۲,۷۳۰
۴۵ بوشن تبدیل تک لایه آذین ۶۳*۹۰ ۱۱۵,۸۲۰
۴۶ بوشن تبدیل تک لایه آذین ۷۵*۹۰ ۱۳۸,۴۹۰
۴۷ بوشن تبدیل تک لایه آذین ۶۳*۱۱۰ ۱۵۴,۹۱۰
۴۸ بوشن تبدیل تک لایه آذین ۷۵*۱۱۰ ۱۶۶,۵۱۰
۴۹ بوشن تبدیل تک لایه آذین ۹۰*۱۱۰ ۲۰۱,۰۰۰
۵۰ بوشن تبدیل تک لایه آذین ۱۱۰*۱۲۵ ۴۹۰,۶۰۰
۵۱ زانو ٩٠ درجه تک لایه آذین ۲۰ ۷,۸۱۰
۵۲ زانو ٩٠ درجه تک لایه آذین ۲۵ ۱۱,۳۶۰
۵۳ زانو ٩٠ درجه تک لایه آذین ۳۲ ۱۹,۱۲۰
۵۴ زانو ٩٠ درجه تک لایه آذین ۴۰ ۳۸,۲۳۰
۵۵ زانو ٩٠ درجه تک لایه آذین ۵۰ ۶۴,۵۹۰
۵۶ زانو ٩٠ درجه تک لایه آذین ۶۳ ۱۱۷,۱۴۰
۵۷ زانو ٩٠ درجه تک لایه آذین ۷۵ ۱۷۷,۸۵۰
۵۸ زانو ٩٠ درجه تک لایه آذین ۹۰ ۳۲۲,۵۰۰
۵۹ زانو ٩٠ درجه تک لایه آذین ۱۱۰ ۵۰۸,۷۲۰
۶۰ زانو ٩٠ درجه تک لایه آذین ۱۲۵ ۷۹۸,۱۸۰
۶۱ زانو ٩٠ درجه چپقى تک لایه آذین ۲۰ ۹,۶۷۰
۶۲ زانو ٩٠ درجه چپقى تک لایه آذین ۲۵ ۱۲,۴۳۰
۶۳ زانو ٩٠ درجه تبدیل تک لایه آذین ۲۰*۲۵ ۱۳,۷۸۰
۶۴ زانو ٤٥ درجه تک لایه آذین ۲۰ ۷,۷۹۰
۶۵ زانو ٤٥ درجه تک لایه آذین ۲۵ ۱۱,۶۱۰
۶۶ زانو ٤٥ درجه تک لایه آذین ۳۲ ۱۹,۹۸۰
۶۷ زانو ٤٥ درجه تک لایه آذین ۴۰ ۳۹,۶۹۰
۶۸ زانو ٤٥ درجه تک لایه آذین ۵۰ ۶۶,۶۷۰
۶۹ زانو ٤٥ درجه تک لایه آذین ۶۳ ۸۰,۴۲۰
۷۰ سه راه تک لایه آذین ۲۰ ۹,۹۳۰
۷۱ سه راه تک لایه آذین ۲۵ ۱۳,۶۶۰
۷۲ سه راه تک لایه آذین ۳۲ ۲۳,۰۷۰
۷۳ سه راه تک لایه آذین ۴۰ ۴۵,۸۷۰
۷۴ سه راه تک لایه آذین ۵۰ ۷۴,۶۵۰
۷۵ سه راه تک لایه آذین ۶۳ ۱۳۴,۴۸۰
۷۶ سه راه تک لایه آذین ۷۵ ۲۴۰,۳۳۰
۷۷ سه راه تک لایه آذین ۹۰ ۴۶۸,۳۴۰
۷۸ سه راه تک لایه آذین ۱۱۰ ۶۳۹,۵۶۰
۷۹ سه راه تک لایه آذین ۱۲۵ ۹۵۹,۰۷۰
۸۰ سه راه سه کنج تک لایه آذین ۲۰ ۱۴,۴۶۰
۸۱ سه راه سه کنج تک لایه آذین ۲۵ ۱۸,۱۶۰
۸۲ سه راه تبدیل تک لایه آذین ۲۰*۲۰*۲۵ ۱۳,۴۰۰
۸۳ سه راه تبدیل تک لایه آذین ۲۵*۲۰*۲۵ ۱۲,۹۶۰
۸۴ سه راه تبدیل تک لایه آذین ۲۰*۲۵*۲۵ ۱۷,۹۳۰
۸۵ سه راه تبدیل تک لایه آذین ۲۰*۲۰*۳۲ ۲۰,۹۸۰
۸۶ سه راه تبدیل تک لایه آذین ۳۲*۲۰*۳۲ ۱۹,۹۲۰
۸۷ سه راه تبدیل تک لایه آذین ۳۲*۲۵*۳۲ ۲۲,۷۱۰
۸۸ سه راه تبدیل تک لایه آذین ۴۰*۲۰*۴۰ ۳۷,۶۶۰
۸۹ سه راه تبدیل تک لایه آذین ۴۰*۲۵*۴۰ ۳۸,۹۶۰
۹۰ سه راه تبدیل تک لایه آذین ۴۰*۳۲*۴۰ ۴۱,۶۲۰
۹۱ سه راه تبدیل تک لایه آذین ۵۰*۳۲*۵۰ ۶۱,۱۶۰
۹۲ سه راه تبدیل تک لایه آذین ۶۳*۲۵*۶۳ ۱۴۹,۶۸۰
۹۳ سه راه تبدیل تک لایه آذین ۶۳*۳۲*۶۳ ۱۴۹,۳۳۰
۹۴ سه راه تبدیل تک لایه آذین ۶۳*۴۰*۶۳ ۱۵۱,۶۶۰
۹۵ سه راه تبدیل تک لایه آذین ۶۳*۵۰*۶۳ ۱۵۵,۴۱۰
۹۶ درپوش تک لایه آذین ۲۰ ۴,۹۰۰
۹۷ درپوش تک لایه آذین ۲۵ ۷,۱۰۰
۹۸ درپوش تک لایه آذین ۳۲ ۹,۵۰۰
۹۹ درپوش تک لایه آذین ۴۰ ۱۵,۷۰۰
۱۰۰ درپوش تک لایه آذین ۵۰ ۲۸,۲۸۰
۱۰۱ درپوش تک لایه آذین ۶۳ ۶۳,۲۴۰
۱۰۲ درپوش تک لایه آذین ۷۵ ۹۵,۴۱۰
۱۰۳ درپوش تک لایه آذین ۹۰ ۱۳۷,۶۰۰
۱۰۴ درپوش تک لایه آذین ۱۱۰ ۲۳۳,۱۸۰
۱۰۵ درپوش تک لایه آذین ۱۲۵ ۳۹۹,۵۰۰
۱۰۶ لوله خمدار تک لایه آذین ۲۰ ۲۱,۴۶۰
۱۰۷ لوله خمدار تک لایه آذین ۲۵ ۳۱,۶۰۰
۱۰۸ لوله خمدار تک لایه آذین ۳۲ ۵۳,۹۲۰
۱۰۹ پل بست دار تک لایه آذین ۲۰ ۱۴,۵۱۰
۱۱۰ پل بست دار تک لایه آذین ۲۵ ۱۸,۲۵۰
۱۱۱ چهارراه تک لایه آذین ۲۰ ۱۸,۶۸۰
۱۱۲ چهارراه تک لایه آذین ۲۵ ۲۴,۰۳۰
۱۱۳ زانو بوشن فلزي دیواري تک لایه آذین “۱/۲*۲۰ ۵۲,۰۸۰
۱۱۴ زانو بوشن فلزي دیواري تک لایه آذین “۳/۴*۲۵ ۷۵,۲۶۰
۱۱۵ زانو بوشن فلزي دیواري تک لایه آذین “۱/۲*۲۵ ۵۲,۹۷۰
۱۱۶ زانو مغزي فلزي دیواري تک لایه آذین “۱/۲*۲۰ ۸۰,۴۵۰
۱۱۷ زانو مغزي فلزي دیواري تک لایه آذین “۳/۴*۲۰ ۱۰۱,۳۸۰
۱۱۸ زانو مغزي فلزي دیواري تک لایه آذین “۳/۴*۲۵ ۱۰۴,۹۳۰
۱۱۹ بوشن یكسر فلزي تک لایه آذین “۱/۲*۲۰ ۴۷,۸۰۰
۱۲۰ بوشن یكسر فلزي تک لایه آذین “۳/۴*۲۰ ۷۲,۵۲۰
۱۲۱ بوشن یكسر فلزي تک لایه آذین “۱/۲*۲۵ ۴۸,۹۹۰
۱۲۲ بوشن یكسر فلزي تک لایه آذین “۳/۴*۲۵ ۷۲,۰۰۰
۱۲۳ بوشن یكسر فلزي تک لایه آذین “۱*۳۲ ۱۱۴,۳۹۰
۱۲۴ بوشن یكسر فلزي تک لایه آذین “۱٫۱/۴*۴۰ ۲۵۷,۲۷۰
۱۲۵ بوشن یكسر فلزي تک لایه آذین “۱٫۱/۲*۵۰ ۲۹۱,۷۷۰
۱۲۶ بوشن یكسر فلزي تک لایه آذین “۲*۶۳ ۶۵۲,۵۱۰
۱۲۷ بوشن یكسر فلزي تک لایه آذین “۲٫۱/۲*۷۵ ۸۴۲,۱۸۰
۱۲۸ بوشن یكسر فلزي تک لایه آذین “۳*۹۰ ۱,۷۷۳,۶۳۰
۱۲۹ بوشن یكسر فلزي تک لایه آذین “۴*۱۱۰ ۲,۴۸۳,۸۰۰
۱۳۰ مغزي یكسر فلزي تک لایه آذین “۱/۲*۲۰ ۷۴,۶۹۰
۱۳۱ مغزي یكسر فلزي تک لایه آذین “۳/۴*۲۰ ۱۰۱,۹۹۰
۱۳۲ مغزي یكسر فلزي تک لایه آذین “۱/۲*۲۵ ۷۵,۸۸۰
۱۳۳ مغزي یكسر فلزي تک لایه آذین “۳/۴*۲۵ ۱۰۰,۸۸۰
۱۳۴ مغزي یكسر فلزي تک لایه آذین “۱*۳۲ ۱۷۴,۴۰۰
۱۳۵ مغزي یكسر فلزي تک لایه آذین “۱٫۱/۴*۴۰ ۳۸۳,۸۸۰
۱۳۶ مغزي یكسر فلزي تک لایه آذین “۱٫۱/۲*۵۰ ۴۷۲,۷۴۰
۱۳۷ مغزي یكسر فلزي تک لایه آذین “۲*۶۳ ۹۱۶,۸۴۰
۱۳۸ زانو یكسر بوشن فلزى تک لایه آذین “۱/۲*۲۰ ۵۱,۸۹۰
۱۳۹ زانو یكسر بوشن فلزى تک لایه آذین “۳/۴*۲۰ ۷۵,۲۸۰
۱۴۰ زانو یكسر بوشن فلزى تک لایه آذین “۱/۲*۲۵ ۵۰,۸۴۰
۱۴۱ زانو یكسر بوشن فلزى تک لایه آذین “۳/۴*۲۵ ۷۵,۴۹۰
۱۴۲ زانو یكسر بوشن فلزى تک لایه آذین “۳/۴*۳۲ ۷۶,۲۷۰
۱۴۳ زانو یكسر بوشن فلزى تک لایه آذین “۱*۳۲ ۱۱۶,۰۸۰
۱۴۴ زانو بوشن فلزی زوج تک لایه آذین “۱/۲*۲۰ ۱۳۶,۱۰۰
۱۴۵ زانو بوشن فلزی زوج تک لایه آذین “۱/۲*۲۵ ۱۴۶,۳۴۰
۱۴۶ زانو یكسر مغزى فلزى تک لایه آذین “۱/۲*۲۰ ۸۰,۲۵۰
۱۴۷ زانو یكسر مغزى فلزى تک لایه آذین “۳/۴*۲۰ ۱۰۸,۸۷۰
۱۴۸ زانو یكسر مغزى فلزى تک لایه آذین “۳/۴*۲۵ ۱۰۸,۶۱۰
۱۴۹ زانو یكسر مغزى فلزى تک لایه آذین “۱/۲*۲۵ ۸۸,۹۹۰
۱۵۰ مهره ماسوره بوشن فلزى تک لایه آذین “۱/۲*۲۰ ۱۸۸,۴۸۰
۱۵۱ مهره ماسوره بوشن فلزى تک لایه آذین “۳/۴*۲۵ ۲۶۲,۳۸۰
۱۵۲ مهره ماسوره بوشن فلزى تک لایه آذین “۱*۳۲ ۳۵۵,۲۹۰
۱۵۳ مهره ماسوره بوشن فلزى تک لایه آذین “۱٫۱/۴*۴۰ ۶۳۰,۷۱۰
۱۵۴ مهره ماسوره تلفیقی بوشن فلزی تک لایه آذین “۱/۲*۲۰ ۸۰,۲۴۰
۱۵۵ مهره ماسوره تلفیقی بوشن مغزی تک لایه آذین “۱/۲*۲۰ ۹۸,۱۸۰
۱۵۶ مهره ماسوره تلفیقی بوشن فلزی تک لایه آذین “۳/۴*۲۵ ۱۱۱,۶۳۰
۱۵۷ مهره ماسوره تلفیقی بوشن مغزی تک لایه آذین “۳/۴*۲۵ ۱۳۷,۱۴۰
۱۵۸ سه راه بوشن فلزى تک لایه آذین “۱/۲*۲۰ ۵۵,۰۳۰
۱۵۹ سه راه بوشن فلزى تک لایه آذین “۳/۴*۲۰ ۷۳,۲۹۰
۱۶۰ سه راه بوشن فلزى تک لایه آذین “۱/۲*۲۵ ۶۰,۲۰۰
۱۶۱ سه راه بوشن فلزى تک لایه آذین “۳/۴*۲۵ ۷۵,۴۷۰
۱۶۲ سه راه بوشن فلزى تک لایه آذین “۱*۳۲ ۱۲۵,۰۲۰
۱۶۳ سه راه مغزى فلزى تک لایه آذین “۱/۲*۲۰ ۸۴,۵۶۰
۱۶۴ سه راه مغزى فلزى تک لایه آذین “۳/۴*۲۰ ۱۲۰,۰۲۰
۱۶۵ سه راه مغزى فلزى تک لایه آذین “۱/۲*۲۵ ۹۴,۰۸۰
۱۶۶ سه راه بوشن فلزى دیوارى تک لایه آذین “۱/۲*۲۰ ۵۳,۷۷۰
۱۶۷ سه راه بوشن فلزى دیوارى تک لایه آذین “۱/۲*۲۵ ۵۶,۷۴۰
۱۶۸ سه راه بوشن فلزى دیوارى تک لایه آذین “۳/۴*۲۵ ۷۶,۸۰۰
۱۶۹ سه راه مغزى فلزى دیوارى تک لایه آذین “۱/۲*۲۰ ۹۶,۸۵۰
۱۷۰ سه راه مغزى فلزى دیوارى تک لایه آذین “۳/۴*۲۵ ۱۰۸,۵۶۰
۱۷۱ مهره ماسوره دو طرف جوش تک لایه آذین ۲۰ ۳۴,۶۸۰
۱۷۲ مهره ماسوره دو طرف جوش تک لایه آذین ۲۵ ۴۷,۵۴۰
۱۷۳ مهره ماسوره دو طرف جوش سفید تک لایه آذین ۳۲ ۶۹,۳۵۰
۱۷۴ شیر مغزى برنجى یكپارچه تک لایه آذین ۲۰ ۱۴۹,۹۱۰
۱۷۵ شیر مغزى برنجى یكپارچه تک لایه آذین ۲۵ ۱۷۷,۸۸۰
۱۷۶ شیرفلكه ٤٥ درجه تک لایه آذین ۲۰ ۳۶۹,۹۴۰
۱۷۷ شیرفلكه بوشن فلزى ٤٥ درجه تک لایه آذین ۲۰ ۴۴۷,۲۳۰
۱۷۸ شیرفلكه ٤٥ درجه تک لایه آذین ۲۵ ۳۶۷,۱۷۰
۱۷۹ شیرفلكه (کامل) تک لایه آذین ۲۰ ۱۷۸,۴۸۰
۱۸۰ شیرفلكه (کامل) تک لایه آذین ۲۵ ۲۷۴,۰۱۰
۱۸۱ شیرفلكه (کامل) تک لایه آذین ۳۲ ۴۲۳,۰۰۰
۱۸۲ بالا تنه شیر فلکه تک لایه آذین ۲۰ ۱۱۲,۷۶۰
۱۸۳ بالا تنه شیر فلکه تک لایه آذین ۲۵ ۱۹۵,۶۶۰
۱۸۴ بالا تنه شیر فلکه تک لایه آذین ۳۲ ۳۰۹,۰۳۰
۱۸۵ بست لوله تک لایه آذین ۲۰ ۱,۸۳۰
۱۸۶ بست لوله تک لایه آذین ۲۵ ۲,۰۶۰
۱۸۷ بست لوله تک لایه آذین ۳۲ ۳,۶۱۰
۱۸۸ بست لوله تک لایه آذین ۴۰ ۵,۱۴۰
۱۸۹ بست زوج شفید تک لایه آذین ۲۰ ۲,۹۴۰
۱۹۰ بست زوج شفید تک لایه آذین ۲۵ ۳,۴۳۰
۱۹۱ درپوش رزوه دار تک لایه آذین ۲۰ (۱/۲″) ۲,۰۹۰
۱۹۲ درپوش رزوه دار تک لایه آذین ۲۵ (۳/۴″) ۳,۱۱۰
۱۹۳ درپوش رزوه دار تک لایه آذین ۳۲ (۱″) ۵,۵۷۰
۱۹۴ درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار تک لایه آذین ۲۰ (۱/۲″) ۳,۶۴۰
۱۹۵ درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار تک لایه آذین ۲۵ (۳/۴″) ۵,۹۹۰
۱۹۶ درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار تک لایه آذین ۳۲ (۱″) ۸,۰۱۰
۱۹۷ در پوش رزوه دار پایه بلند قرمز تک لایه آذین ۲۰(۱/۲) ۴,۷۴۰
۱۹۸ در پوش رزوه دار پایه بلند قرمز تک لایه آذین ۲۵(۳/۴) ۹,۲۸۰
۱۹۹ در پوش رزوه دار پایه بلند قرمز تک لایه آذین ۳۲(۱) ۱۴,۰۸۰
۲۰۰ درپوش رزوه دار پایه بلند آبى تک لایه آذین ۲۰ (۱/۲″) ۴,۷۴۰
۲۰۱ درپوش رزوه دار پایه بلند آبى تک لایه آذین ۲۵ (۳/۴″) ۹,۲۸۰
۲۰۲ درپوش رزوه دار پایه بلند آبى تک لایه آذین ۳۲ (۱″) ۱۴,۰۸۰
۲۰۳ شابلون تک لایه آذین “۱/۲ ۶,۸۰۰
۲۰۴ شابلون تک لایه آذین “۳/۴ ۶,۰۱۰
۲۰۵ فلنچ تک لایه آذین ۶۳ mm ۱۶۵,۴۳۰
۲۰۶ آداپتور فلنچ تک لایه آذین ۶۳ mm ۵۰,۶۲۰
۲۰۷ فلنچ تک لایه آذین ۷۵ mm ۱۷۸,۹۱۰
۲۰۸ آداپتور فلنچ تک لایه آذین ۷۵ mm ۷۵,۲۹۰
۲۰۹ فلنچ تک لایه آذین ۹۰ mm ۲۴۱,۸۱۰
۲۱۰ آداپتور فلنچ تک لایه آذین ۹۰ mm ۱۳۲,۹۰۰
۲۱۱ فلنچ تک لایه آذین ۱۱۰ mm ۲۸۰,۹۰۰
۲۱۲ آداپتور فلنچ تک لایه آذین ۱۱۰ mm ۱۶۷,۷۰۰
۲۱۳ جعبه ابزار ۴,۴۰۷,۹۵۰
۲۱۴ ستگاه جوش ۵۰ -۲۰ ۱,۷۳۳,۰۵۰
۲۱۵ صفحه المنت ۵۴۳,۹۵۰
۲۱۶ ترموستات دستگاه جوش ۳۲۲,۰۰۰
۲۱۷ دستگاه جوش ۱۲۵ – ۶۳ ۲,۷۸۸,۷۵۰
۲۱۸ دسته اتو ۲۳۹,۲۰۰
۲۱۹ دستگاه جوش نیمه اتوماتیک ۱۲۵ – ۵۰ ۳۱,۲۰۹,۸۵۰
۲۲۰ قالب دستگاه المنت mm 20 ۱۸۱,۷۰۰
۲۲۱ قالب دستگاه المنت mm 25 ۲۰۱,۲۵۰
۲۲۲ قالب دستگاه المنت mm 32 ۲۱۸,۵۰۰
۲۲۳ قالب دستگاه المنت mm 40 ۲۶۳,۳۵۰
۲۲۴ قالب دستگاه المنت mm 50 ۳۹۱,۰۰۰
۲۲۵ قالب دستگاه المنت mm 63 ۴۳۳,۵۵۰
۲۲۶ قالب دستگاه المنت mm 75 ۵۵۷,۷۵۰
۲۲۷ قالب دستگاه المنت mm 90 ۱,۱۶۱,۵۰۰
۲۲۸ قالب دستگاه المنت mm 110 ۱,۵۳۴,۱۰۰
۲۲۹ قالب دستگاه المنت mm 125 ۳,۵۸۳,۴۰۰
۲۳۰ متر (۳متری) ۸۹,۷۰۰
۲۳۱ قیچی لوله بر m42 ۳۳۹,۲۵۰
۲۳۲ رنده لوله های پنج لایه(فویلدار) ۲۰*۲۵ ۱,۱۷۹,۹۰۰
۲۳۳ رنده لوله های پنج لایه(فویلدار) ۳۲*۴۰ ۱,۳۱۱,۰۰۰
۲۳۴ رنده لوله های پنج لایه(فویلدار) ۴۰*۵۰ ۱,۶۷۴,۴۰۰
۲۳۵ رنده لوله های پنج لایه(فویلدار) ۵۰*۶۳ ۱,۸۳۳,۱۰۰

 

1 Comment

درخواست همکاران برای لیست قیمت آذین PDF بدون شماره | لوله سبز پلی پروپیلن

ممنون و متشکر از زحمت شما

Reply

Post Your Comment Here

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *