لیست قیمت لوله آذین مورخ ۹۸/۱/۲۸

قیمت لوله سبز

لیست قیمت لوله آذین مورخ ۹۸/۱/۲۸

 

۵۲۳۷۰۲۰mmلوله   آذین (۲۰ اتمسفر)
۸۲۳۱۰۲۵mmلوله   آذین (۲۰ اتمسفر)
۱۵۴۷۳۰۳۲mmلوله   آذین (۲۰ اتمسفر)
۲۶۴۸۷۰۴۰mmلوله   آذین (۲۰ اتمسفر)
۴۲۸۹۷۰۵۰mmلوله   آذین (۲۰ اتمسفر)
۶۸۸۰۱۰۶۳mmلوله   آذین (۲۰ اتمسفر)
۹۹۳۶۷۰۷۵mmلوله   آذین (۲۰ اتمسفر)
۱۴۴۴۲۱۰۹۰mmلوله   آذین (۲۰ اتمسفر)
۲۱۸۶۱۰۰۱۱۰mmلوله   آذین (۲۰ اتمسفر)
۲۸۸۲۶۰۱۲۵mmلوله   آذین (۲۰ اتمسفر)
۱۱۳۸۵۰۲۰mmلوله فویلدار   آذین
۱۶۰۶۶۰۲۵mmلوله فویلدار   آذین
۲۹۶۰۲۰۳۲mmلوله فویلدار   آذین
۴۲۲۵۶۰۴۰mmلوله فویلدار   آذین
۶۲۲۱۴۰۵۰mmلوله فویلدار   آذین
۹۵۳۰۹۰۶۳mmلوله فویلدار   آذین
۶۸۷۰۲۰mmبوشن  
۹۲۵۰۲۵mmبوشن  
۱۵۶۱۰۳۲mmبوشن  
۲۷۸۸۰۴۰mmبوشن  
۴۹۹۳۰۵۰mmبوشن  
۸۱۲۰۰۶۳mmبوشن  
۱۳۵۱۹۰۷۵mmبوشن  
۲۲۷۳۰۰۹۰mmبوشن  
۲۶۱۱۲۰۱۱۰mmبوشن  
۴۹۹۵۵۰۱۲۵mmبوشن  
۷۱۰۰۲۰*۲۵بوشن تبدیل  
۹۰۰۰۲۰*۳۲بوشن تبدیل  
۹۶۹۰۲۵*۳۲بوشن تبدیل  
۱۵۳۵۰۲۰*۴۰بوشن تبدیل  
۱۶۴۴۰۲۵*۴۰بوشن تبدیل  
۲۰۲۴۰۳۲*۴۰بوشن تبدیل  
۲۳۶۸۰۲۰*۵۰بوشن تبدیل  
۲۳۶۲۰۲۵*۵۰بوشن تبدیل  
۲۵۶۶۰۳۲*۵۰بوشن تبدیل  
۲۹۹۲۰۴۰*۵۰بوشن تبدیل  
۳۷۱۶۰۲۵*۶۳بوشن تبدیل  
۳۸۶۰۰۳۲*۶۳بوشن تبدیل  
۴۹۶۸۰۶۳*۴۰بوشن تبدیل  
۵۶۷۶۰۵۰*۶۳بوشن تبدیل  
۸۳۱۶۰۴۰*۷۵بوشن تبدیل  
۸۹۵۶۰۵۰*۷۵بوشن تبدیل  
۱۰۲۰۴۰۶۳*۷۵بوشن تبدیل  
۱۲۶۲۹۰۹۰*۵۰بوشن تبدیل  
۱۴۲۱۴۰۹۰*۶۳بوشن تبدیل  
۱۷۰۴۲۰۹۰*۷۵بوشن تبدیل  
۱۹۱۲۵۰۱۱۰*۶۳بوشن تبدیل  
۲۰۵۰۲۰۱۱۰*۷۵بوشن تبدیل  
۲۴۸۹۰۰۱۱۰*۹۰بوشن تبدیل  
۵۹۲۱۸۰۱۱۰*۱۲۵بوشن تبدیل  
۱۰۰۸۰۲۰mmزانویی ۹۰ درجه  
۱۴۶۷۰۲۵mmزانویی ۹۰ درجه  
۲۴۵۸۰۳۲mmزانویی ۹۰ درجه  
۴۸۸۴۰۴۰mmزانویی ۹۰ درجه  
۸۲۹۶۰۵۰mmزانویی ۹۰ درجه  
۱۴۹۱۹۰۶۳mmزانویی ۹۰ درجه  
۲۲۶۹۱۰۷۵mmزانویی ۹۰ درجه  
۴۱۰۸۶۰۹۰mmزانویی ۹۰ درجه  
۶۴۶۴۲۰۱۱۰mmزانویی ۹۰ درجه  
۱۰۱۷۱۴۰۱۲۵mmزانویی ۹۰ درجه  
۱۲۲۳۰۲۰mmزانویی ۹۰ درجه چپقی  
۱۵۷۴۰۲۵mmزانویی ۹۰ درجه چپقی  
۱۷۶۷۰۲۰*۲۵زانویی ۹۰ درجه تبدیل  
۹۹۰۰۲۰mmزانویی ۴۵ درجه  
۱۴۷۷۰۲۵mmزانویی ۴۵ درجه  
۲۵۳۹۰۳۲mmزانویی ۴۵ درجه  
۴۹۸۳۰۴۰mmزانویی ۴۵ درجه  
۸۳۲۸۰۵۰mmزانویی ۴۵ درجه  
۱۰۲۰۸۰۶۳mmزانویی ۴۵ درجه  
۱۲۸۰۰۲۰mmسه راه
۱۷۶۵۰۲۵mmسه راه  
۲۹۵۰۰۳۲mmسه راه  
۵۸۴۷۰۴۰mmسه راه  
۹۵۷۴۰۵۰mmسه راه  
۱۷۲۹۸۰۶۳mmسه راه
۳۰۵۸۶۰۷۵mmسه راه  
۵۸۷۷۵۰۹۰mmسه راه 
۸۱۱۹۶۰۱۱۰mmسه راه 
۱۲۱۹۵۰۰۱۲۵mmسه راه 
۱۸۱۶۰۲۰mmسه راهی سه کنج  
۲۲۹۹۰۲۵mmسه راهی سه کنج  
۱۷۱۳۰۲۰*۲۰*۲۵سه راهی تبدیل  
۱۶۶۲۰۲۵*۲۰*۲۵سه راهی تبدیل  
۲۲۷۳۰۲۰*۲۵*۲۵سه راهی تبدیل  
۲۶۴۳۰۲۰*۲۰*۳۲سه راهی تبدیل  
۲۵۳۵۰۳۲*۲۰*۳۲سه راهی تبدیل  
۲۹۱۴۰۳۲*۲۵*۳۲سه راهی تبدیل  
۴۷۷۶۰۴۰*۲۰*۴۰سه راهی تبدیل  
۴۹۶۳۰۴۰*۲۵*۴۰سه راهی تبدیل  
۵۲۸۷۰۴۰*۳۲*۴۰سه راهی تبدیل  
۷۸۳۲۰۵۰*۳۲*۵۰سه راهی تبدیل  
۱۹۰۷۵۰۶۳*۲۵*۶۳سه راهی تبدیل  
۱۹۰۷۴۰۶۳*۳۲*۶۳سه راهی تبدیل  
۱۹۳۵۳۰۶۳*۴۰*۶۳سه راهی تبدیل  
۱۹۰۷۴۰۶۳*۵۰*۶۳سه راهی تبدیل  
۶۲۵۰۲۰mmدرپوش  
۸۹۷۰۲۵mmدرپوش  
۱۲۰۲۰۳۲mmدرپوش  
۱۹۷۶۰۴۰mmدرپوش  
۳۵۹۰۰۵۰mmدرپوش  
۷۹۱۳۰۶۳mmدرپوش  
۱۱۹۲۰۰۷۵mmدرپوش
۱۷۳۲۶۰۹۰mmدرپوش
۲۹۳۰۶۰۱۱۰mmدرپوش
۲۷۵۳۰۲۰mmلوله خمدار  
۴۰۵۳۰۲۵mmلوله خمدار  
۶۹۱۵۰۳۲mmلوله خمدار  
۳۸۱۷۰۲۰mmلوله خمدار  دو سر بوشن سفید 
۱۸۴۸۰۲۰mmپل بست د ار
۲۳۱۱۰۲۵mmپل بست دار
۲۳۱۸۰۲۰mmچهار راه  
۲۹۹۱۰۲۵mmچهار راه  
۶۱۰۴۰۲۰*۱/۲″زانویی بوشن فلزی دیواری  
۸۶۷۷۰۲۵*۳/۴″زانویی بوشن فلزی دیواری  
۶۱۴۵۰۲۵*۱/۲″زانویی بوشن فلزی دیواری  
۹۱۸۰۰۲۰*۱/۲″زانویی مغزی فلزی دیواری  
۱۱۵۷۹۰۲۰*۳/۴″زانویی مغزی فلزی دیواری  
۱۲۰۰۱۰۲۵*۳/۴″زانویی مغزی فلزی دیواری 
۵۴۵۴۰۲۰*۱/۲″بوشن یکسر فلزی  
۸۲۷۲۰۲۰*۳/۴″بوشن یکسر فلزی  
۵۶۰۶۰۲۵*۱/۲″بوشن یکسر فلزی  
۸۲۴۶۰۲۵*۳/۴″بوشن یکسر فلزی  
۱۳۱۲۰۳۲*۱″بوشن یکسر فلزی  
۲۹۱۱۷۰۴۰*۱ ۱/۴″بوشن یکسر فلزی ۶ گوش  
۳۳۲۰۵۰۵۰*۱ ۱/۲″بوشن یکسر فلزی ۶ گوش  
۷۳۷۷۱۰۶۳*۲″بوشن یکسر فلزی ۶ گوش  
۹۶۸۰۲۰۷۵*۲ ۱/۲″بوشن یکسر فلزی ۶ گوش  
۲۰۰۷۲۸۰۳*۹۰بوشن یکسر فلزی
۲۸۰۸۱۴۰۴*۱۱۰بوشن یکسر فلزی
۸۴۴۲۲۰۲۰*۱/۲″مغزی یکسر فلزی  
۱۱۵۷۵۰۲۰*۳/۴″مغزی یکسر فلزی  
۸۵۸۱۰۲۵*۱/۲″مغزی یکسر فلزی  
۱۱۴۷۲۰۲۵*۳/۴″مغزی یکسر فلزی  
۱۹۷۹۶۰۳۲*۱″مغزی یکسر فلزی  
۴۳۰۵۵۰۴۰*۱ ۱/۴″مغزی یکسر فلزی ۶ گوش  
۵۳۱۷۹۰۵۰*۱ ۱/۲″مغزی یکسر فلزی ۶ گوش  
۱۰۳۱۱۷۰۶۳*۲″مغزی یکسر فلزی ۶ گوش  
۵۹۷۹۰۲۰*۱/۲″زانویی یکسر بوشن فلزی  
۸۶۲۵۰۲۰*۳/۴″زانویی یکسر بوشن فلزی  
۵۸۷۸۰۲۵*۱/۲″زانویی یکسر بوشن فلزی  
۸۷۰۳۰۲۵*۳/۴″زانویی یکسر بوشن فلزی  
۸۷۸۹۰۳۲*۳/۴″زانویی یکسر بوشن فلزی  
۱۳۲۲۶۰۳۲*۱″زانویی یکسر بوشن فلزی  
۱۵۳۲۱۰۲۰*۱/۲″زانو بوشن فلزی زوج
۱۶۶۵۹۰۲۵*۱/۲″زانو بوشن فلزی زوج
۹۱۲۴۰۲۰*۱/۲″زانویی یکسر مغزی فلزی  
۱۲۳۸۴۰۲۰*۳/۴″زانویی یکسر مغزی فلزی  
۱۲۴۰۰۰۲۵*۳/۴″زانویی یکسر مغزی فلزی  
۱۰۲۸۵۰۲۵*۱/۲″زانویی یکسر مغزی فلزی  
۲۰۸۵۳۰۲۰*۱/۲″مهره ماسوره بوشن فلزی  
۲۹۳۵۹۰۲۵*۳/۴″مهره ماسوره بوشن فلزی  
۳۹۵۳۱۰۳۲*۱″مهره ماسوره بوشن فلزی  
۷۰۲۲۲۰۴۰۱ ۱/۴″مهره ماسوره بوشن فلزی  
۱۰۵۲۴۲۰۵۰۱ ۱/۲″مهره ماسوره بوشن فلزی  
۱۴۷۲۱۷۰۶۳*۲″مهره ماسوره بوشن فلزی  
۹۳۶۰۰۲۰*۱/۲″مهره ماسوره تلفیقی بوشن فلزی  
۱۱۳۴۸۰۲۰*۱/۲″مهره ماسوره تلفیقی بوشن مغزی
۱۲۹۸۴۰۲۵*۳/۴″مهره ماسوره تلفیقی بوشن فلزی  
۱۵۷۹۷۰۲۵*۳/۴″مهره ماسوره تلفیقی بوشن مغزی
۶۳۰۲۰۲۰*۱/۲″سه راهی بوشن فلزی  
۸۴۰۶۰۲۰*۳/۴″سه راهی بوشن فلزی  
۶۹۶۲۰۲۵*۱/۲″سه راهی بوشن فلزی  
۸۷۲۹۰۲۵*۳/۴″سه راهی بوشن فلزی  
۱۴۳۲۷۰۳۲*۱″سه راهی بوشن فلزی  
۹۶۱۹۰۲۰*۱/۲″سه راهی مغزی فلزی  
۱۳۶۰۱۰۲۰*۳/۴″سه راهی مغزی فلزی  
۱۰۴۳۲۰۲۵*۱/۲″سه راهی مغزی فلزی  
۶۲۰۳۰۲۰*۱/۲″سه راهی بوشن فلزی دیواری  
۶۵۵۹۰۲۵*۱/۲″سه راهی بوشن فلزی دیواری  
۸۹۱۰۰۲۵*۳/۴″سه راهی بوشن فلزی دیواری  
۱۰۹۶۰۰۲۰*۱/۲″سه راهی مغزی فلزی دیواری 
۱۲۴۶۳۰۲۵*۳/۴″سه راهی مغزی فلزی دیواری 
۴۵۴۷۰۲۰mmمهره ماسوره دو طرف جوش  
۶۲۹۰۰۲۵mmمهره ماسوره دو طرف جوش  
۹۰۵۳۰۳۲mmمهره ماسوره دو طرف جوش  
۱۷۱۲۲۰۲۰mmشیر مغزی برنجی  یکپارچه
۲۰۳۲۷۰۲۵mmشیر مغزی برنجی  یکپارچه
۳۴۶۸۸۰۳۲mmشیر مغزی برنجی  یکپارچه
۵۵۵۰۲۰۴۰mmشیر مغزی برنجی  یکپارچه
۴۱۴۸۷۰۲۰mmشیر فلکه ۴۵ درجه  
۵۰۰۶۹۰۲۰mmشیر فلکه بوشن فلزی ۴۵ درجه  
۴۱۰۴۱۰۲۵mmشیر فلکه ۴۵ درجه  
۱۹۹۳۰۰۲۰mmشیر فلکه کامل  
۳۰۸۰۲۰۲۵mmشیر فلکه کامل  
۴۷۵۰۸۰۳۲mmشیر فلکه کامل  
۴۸۷۴۲۰۴۰mmشیر فلکه کامل  
۷۲۴۵۰۲۰mmبست لوله  
۲۲۷۰۲۵mmبست لوله  
۲۵۷۰۳۲mmبست لوله  
۴۵۲۰۴۰mmبست لوله  
۳۶۴۰۲۰mmبست زوج سفید
۴۲۴۰۲۵mmبست زوج سفید
۲۶۰۰۲۰mmدرپوش رزوه دار   (۱/۲)
۳۸۷۰۲۵mmدرپوش رزوه دار  (۳/۴)
۶۹۲۰۳۲mmدرپوش رزوه دار  (۱)
۴۹۲۰۲۰mmدرپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار (۱/۲)
۷۷۱۰۲۵mmدرپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار  (۳/۴)
۱۰۴۸۰۲۵mmدرپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار (۱)
۶۱۱۰۲۰mmدرپوش رزوه دار پایه بلند ابی (۱/۲)
۱۱۶۷۰۲۵mmدرپوش رزوه دار پایه بلند ابی (۳/۴)
۱۷۷۳۰۳۲mmدرپوش رزوه دار پایه بلند ابی ۱
۶۱۱۰۲۰mmدرپوش رزوه دار پایه بلند آبی(۱/۲)
۱۱۶۷۰۲۵mmدرپوش رزوه دار پایه بلند آبی(۱/۲)
۱۷۷۳۰۳۲mmدرپوش رزوه دار پایه بلند آبی(۱/۲)
۸۷۵۰۱/۲″شابلون  
۷۶۰۰۳/۴″شابلون  
۱۲۴۰۰۰۲۰mmبالا تنه شیر فلکه
۲۱۷۳۳۰۲۵mmبالا تنه شیر فلکه
۳۴۲۹۶۰۳۲mmبالا تنه شیر فلکه
۲۱۴۶۸۰۶۳mmفلنچ
۲۳۰۹۸۰۷۵mmفلنچ
۲۳۰۹۸۰۹۰mmفلنچ
۳۱۴۷۳۰۱۱۰mmفلنچ
۶۰۳۴۹۰۰ جعبه ابزار 
۲۲۶۷۸۰۰ دستگاه جوش ۵۰-۲۰
۶۲۳۵۰۰ صفحه المنت
۴۵۲۴۰۰ ترموستات دستگاه جوش
۳۳۹۳۰۰۰ دستگاه جوش ۱۲۵-۶۳
۲۷۵۵۰۰ دسته اتو
۳۱۲۰۹۸۵۰ دستگاه جوش نیمه اتوماتیک ۱۲۵-۵۰
۲۰۳۰۰۰۲۰قالب دستگاه المنت
۲۲۴۷۵۰۲۵قالب دستگاه المنت
۲۴۳۷۵۰۳۲قالب دستگاه المنت
۲۴۳۶۰۰۴۰قالب دستگاه المنت
۸۰۰۴۰۰۵۰قالب دستگاه المنت
۱۰۴۴۰۰۰۶۳قالب دستگاه المنت
۱۲۰۳۵۰۰۷۵قالب دستگاه المنت
۲۱۷۵۰۰۰۹۰قالب دستگاه المنت
۳۳۰۶۰۰۰۱۱۰قالب دستگاه المنت
۶۶۱۲۰۰ قیچی لوله بر m42
۱۲۳۲۵۰ متر ۳ متری
۱۸۸۷۹۰۰۲۰*۲۵رنده لوله های پنچ لایه (فویلدار )
۲۱۰۲۵۰۰۳۲*۴۰رنده لوله های پنچ لایه (فویلدار )
۲۶۸۲۵۰۰۴۰*۵۰رنده لوله های پنچ لایه (فویلدار )
۲۹۴۳۵۰۰۵۰*۶۳رنده لوله های پنچ لایه (فویلدار )

 

2 Comments

Farzin

با سلام لیست فروش را ارسال بفرمایید

Reply

    admin

    سلام وقت بخیر
    لیست قیمت جدید مورق ۹۸/۰۶/۰۹ از این صفحه دانلود کنید
    دانلود لیست قیمت

    Reply

Post Your Comment Here

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *