لیست قیمت لوله آذین مورخ ۹۸/۱/۲۸

قیمت لوله سبز

لیست قیمت لوله آذین مورخ ۹۸/۱/۲۸

 

۵۲۳۷۰ ۲۰mm لوله   آذین (۲۰ اتمسفر)
۸۲۳۱۰ ۲۵mm لوله   آذین (۲۰ اتمسفر)
۱۵۴۷۳۰ ۳۲mm لوله   آذین (۲۰ اتمسفر)
۲۶۴۸۷۰ ۴۰mm لوله   آذین (۲۰ اتمسفر)
۴۲۸۹۷۰ ۵۰mm لوله   آذین (۲۰ اتمسفر)
۶۸۸۰۱۰ ۶۳mm لوله   آذین (۲۰ اتمسفر)
۹۹۳۶۷۰ ۷۵mm لوله   آذین (۲۰ اتمسفر)
۱۴۴۴۲۱۰ ۹۰mm لوله   آذین (۲۰ اتمسفر)
۲۱۸۶۱۰۰ ۱۱۰mm لوله   آذین (۲۰ اتمسفر)
۲۸۸۲۶۰ ۱۲۵mm لوله   آذین (۲۰ اتمسفر)
۱۱۳۸۵۰ ۲۰mm لوله فویلدار   آذین
۱۶۰۶۶۰ ۲۵mm لوله فویلدار   آذین
۲۹۶۰۲۰ ۳۲mm لوله فویلدار   آذین
۴۲۲۵۶۰ ۴۰mm لوله فویلدار   آذین
۶۲۲۱۴۰ ۵۰mm لوله فویلدار   آذین
۹۵۳۰۹۰ ۶۳mm لوله فویلدار   آذین
۶۸۷۰ ۲۰mm بوشن  
۹۲۵۰ ۲۵mm بوشن  
۱۵۶۱۰ ۳۲mm بوشن  
۲۷۸۸۰ ۴۰mm بوشن  
۴۹۹۳۰ ۵۰mm بوشن  
۸۱۲۰۰ ۶۳mm بوشن  
۱۳۵۱۹۰ ۷۵mm بوشن  
۲۲۷۳۰۰ ۹۰mm بوشن  
۲۶۱۱۲۰ ۱۱۰mm بوشن  
۴۹۹۵۵۰ ۱۲۵mm بوشن  
۷۱۰۰ ۲۰*۲۵ بوشن تبدیل  
۹۰۰۰ ۲۰*۳۲ بوشن تبدیل  
۹۶۹۰ ۲۵*۳۲ بوشن تبدیل  
۱۵۳۵۰ ۲۰*۴۰ بوشن تبدیل  
۱۶۴۴۰ ۲۵*۴۰ بوشن تبدیل  
۲۰۲۴۰ ۳۲*۴۰ بوشن تبدیل  
۲۳۶۸۰ ۲۰*۵۰ بوشن تبدیل  
۲۳۶۲۰ ۲۵*۵۰ بوشن تبدیل  
۲۵۶۶۰ ۳۲*۵۰ بوشن تبدیل  
۲۹۹۲۰ ۴۰*۵۰ بوشن تبدیل  
۳۷۱۶۰ ۲۵*۶۳ بوشن تبدیل  
۳۸۶۰۰ ۳۲*۶۳ بوشن تبدیل  
۴۹۶۸۰ ۶۳*۴۰ بوشن تبدیل  
۵۶۷۶۰ ۵۰*۶۳ بوشن تبدیل  
۸۳۱۶۰ ۴۰*۷۵ بوشن تبدیل  
۸۹۵۶۰ ۵۰*۷۵ بوشن تبدیل  
۱۰۲۰۴۰ ۶۳*۷۵ بوشن تبدیل  
۱۲۶۲۹۰ ۹۰*۵۰ بوشن تبدیل  
۱۴۲۱۴۰ ۹۰*۶۳ بوشن تبدیل  
۱۷۰۴۲۰ ۹۰*۷۵ بوشن تبدیل  
۱۹۱۲۵۰ ۱۱۰*۶۳ بوشن تبدیل  
۲۰۵۰۲۰ ۱۱۰*۷۵ بوشن تبدیل  
۲۴۸۹۰۰ ۱۱۰*۹۰ بوشن تبدیل  
۵۹۲۱۸۰ ۱۱۰*۱۲۵ بوشن تبدیل  
۱۰۰۸۰ ۲۰mm زانویی ۹۰ درجه  
۱۴۶۷۰ ۲۵mm زانویی ۹۰ درجه  
۲۴۵۸۰ ۳۲mm زانویی ۹۰ درجه  
۴۸۸۴۰ ۴۰mm زانویی ۹۰ درجه  
۸۲۹۶۰ ۵۰mm زانویی ۹۰ درجه  
۱۴۹۱۹۰ ۶۳mm زانویی ۹۰ درجه  
۲۲۶۹۱۰ ۷۵mm زانویی ۹۰ درجه  
۴۱۰۸۶۰ ۹۰mm زانویی ۹۰ درجه  
۶۴۶۴۲۰ ۱۱۰mm زانویی ۹۰ درجه  
۱۰۱۷۱۴۰ ۱۲۵mm زانویی ۹۰ درجه  
۱۲۲۳۰ ۲۰mm زانویی ۹۰ درجه چپقی  
۱۵۷۴۰ ۲۵mm زانویی ۹۰ درجه چپقی  
۱۷۶۷۰ ۲۰*۲۵ زانویی ۹۰ درجه تبدیل  
۹۹۰۰ ۲۰mm زانویی ۴۵ درجه  
۱۴۷۷۰ ۲۵mm زانویی ۴۵ درجه  
۲۵۳۹۰ ۳۲mm زانویی ۴۵ درجه  
۴۹۸۳۰ ۴۰mm زانویی ۴۵ درجه  
۸۳۲۸۰ ۵۰mm زانویی ۴۵ درجه  
۱۰۲۰۸۰ ۶۳mm زانویی ۴۵ درجه  
۱۲۸۰۰ ۲۰mm سه راه
۱۷۶۵۰ ۲۵mm سه راه  
۲۹۵۰۰ ۳۲mm سه راه  
۵۸۴۷۰ ۴۰mm سه راه  
۹۵۷۴۰ ۵۰mm سه راه  
۱۷۲۹۸۰ ۶۳mm سه راه
۳۰۵۸۶۰ ۷۵mm سه راه  
۵۸۷۷۵۰ ۹۰mm سه راه 
۸۱۱۹۶۰ ۱۱۰mm سه راه 
۱۲۱۹۵۰۰ ۱۲۵mm سه راه 
۱۸۱۶۰ ۲۰mm سه راهی سه کنج  
۲۲۹۹۰ ۲۵mm سه راهی سه کنج  
۱۷۱۳۰ ۲۰*۲۰*۲۵ سه راهی تبدیل  
۱۶۶۲۰ ۲۵*۲۰*۲۵ سه راهی تبدیل  
۲۲۷۳۰ ۲۰*۲۵*۲۵ سه راهی تبدیل  
۲۶۴۳۰ ۲۰*۲۰*۳۲ سه راهی تبدیل  
۲۵۳۵۰ ۳۲*۲۰*۳۲ سه راهی تبدیل  
۲۹۱۴۰ ۳۲*۲۵*۳۲ سه راهی تبدیل  
۴۷۷۶۰ ۴۰*۲۰*۴۰ سه راهی تبدیل  
۴۹۶۳۰ ۴۰*۲۵*۴۰ سه راهی تبدیل  
۵۲۸۷۰ ۴۰*۳۲*۴۰ سه راهی تبدیل  
۷۸۳۲۰ ۵۰*۳۲*۵۰ سه راهی تبدیل  
۱۹۰۷۵۰ ۶۳*۲۵*۶۳ سه راهی تبدیل  
۱۹۰۷۴۰ ۶۳*۳۲*۶۳ سه راهی تبدیل  
۱۹۳۵۳۰ ۶۳*۴۰*۶۳ سه راهی تبدیل  
۱۹۰۷۴۰ ۶۳*۵۰*۶۳ سه راهی تبدیل  
۶۲۵۰ ۲۰mm درپوش  
۸۹۷۰ ۲۵mm درپوش  
۱۲۰۲۰ ۳۲mm درپوش  
۱۹۷۶۰ ۴۰mm درپوش  
۳۵۹۰۰ ۵۰mm درپوش  
۷۹۱۳۰ ۶۳mm درپوش  
۱۱۹۲۰۰ ۷۵mm درپوش
۱۷۳۲۶۰ ۹۰mm درپوش
۲۹۳۰۶۰ ۱۱۰mm درپوش
۲۷۵۳۰ ۲۰mm لوله خمدار  
۴۰۵۳۰ ۲۵mm لوله خمدار  
۶۹۱۵۰ ۳۲mm لوله خمدار  
۳۸۱۷۰ ۲۰mm لوله خمدار  دو سر بوشن سفید 
۱۸۴۸۰ ۲۰mm پل بست د ار
۲۳۱۱۰ ۲۵mm پل بست دار
۲۳۱۸۰ ۲۰mm چهار راه  
۲۹۹۱۰ ۲۵mm چهار راه  
۶۱۰۴۰ ۲۰*۱/۲″ زانویی بوشن فلزی دیواری  
۸۶۷۷۰ ۲۵*۳/۴″ زانویی بوشن فلزی دیواری  
۶۱۴۵۰ ۲۵*۱/۲″ زانویی بوشن فلزی دیواری  
۹۱۸۰۰ ۲۰*۱/۲″ زانویی مغزی فلزی دیواری  
۱۱۵۷۹۰ ۲۰*۳/۴″ زانویی مغزی فلزی دیواری  
۱۲۰۰۱۰ ۲۵*۳/۴″ زانویی مغزی فلزی دیواری 
۵۴۵۴۰ ۲۰*۱/۲″ بوشن یکسر فلزی  
۸۲۷۲۰ ۲۰*۳/۴″ بوشن یکسر فلزی  
۵۶۰۶۰ ۲۵*۱/۲″ بوشن یکسر فلزی  
۸۲۴۶۰ ۲۵*۳/۴″ بوشن یکسر فلزی  
۱۳۱۲۰ ۳۲*۱″ بوشن یکسر فلزی  
۲۹۱۱۷۰ ۴۰*۱ ۱/۴″ بوشن یکسر فلزی ۶ گوش  
۳۳۲۰۵۰ ۵۰*۱ ۱/۲″ بوشن یکسر فلزی ۶ گوش  
۷۳۷۷۱۰ ۶۳*۲″ بوشن یکسر فلزی ۶ گوش  
۹۶۸۰۲۰ ۷۵*۲ ۱/۲″ بوشن یکسر فلزی ۶ گوش  
۲۰۰۷۲۸۰ ۳*۹۰ بوشن یکسر فلزی
۲۸۰۸۱۴۰ ۴*۱۱۰ بوشن یکسر فلزی
۸۴۴۲۲۰ ۲۰*۱/۲″ مغزی یکسر فلزی  
۱۱۵۷۵۰ ۲۰*۳/۴″ مغزی یکسر فلزی  
۸۵۸۱۰ ۲۵*۱/۲″ مغزی یکسر فلزی  
۱۱۴۷۲۰ ۲۵*۳/۴″ مغزی یکسر فلزی  
۱۹۷۹۶۰ ۳۲*۱″ مغزی یکسر فلزی  
۴۳۰۵۵۰ ۴۰*۱ ۱/۴″ مغزی یکسر فلزی ۶ گوش  
۵۳۱۷۹۰ ۵۰*۱ ۱/۲″ مغزی یکسر فلزی ۶ گوش  
۱۰۳۱۱۷۰ ۶۳*۲″ مغزی یکسر فلزی ۶ گوش  
۵۹۷۹۰ ۲۰*۱/۲″ زانویی یکسر بوشن فلزی  
۸۶۲۵۰ ۲۰*۳/۴″ زانویی یکسر بوشن فلزی  
۵۸۷۸۰ ۲۵*۱/۲″ زانویی یکسر بوشن فلزی  
۸۷۰۳۰ ۲۵*۳/۴″ زانویی یکسر بوشن فلزی  
۸۷۸۹۰ ۳۲*۳/۴″ زانویی یکسر بوشن فلزی  
۱۳۲۲۶۰ ۳۲*۱″ زانویی یکسر بوشن فلزی  
۱۵۳۲۱۰ ۲۰*۱/۲″ زانو بوشن فلزی زوج
۱۶۶۵۹۰ ۲۵*۱/۲″ زانو بوشن فلزی زوج
۹۱۲۴۰ ۲۰*۱/۲″ زانویی یکسر مغزی فلزی  
۱۲۳۸۴۰ ۲۰*۳/۴″ زانویی یکسر مغزی فلزی  
۱۲۴۰۰۰ ۲۵*۳/۴″ زانویی یکسر مغزی فلزی  
۱۰۲۸۵۰ ۲۵*۱/۲″ زانویی یکسر مغزی فلزی  
۲۰۸۵۳۰ ۲۰*۱/۲″ مهره ماسوره بوشن فلزی  
۲۹۳۵۹۰ ۲۵*۳/۴″ مهره ماسوره بوشن فلزی  
۳۹۵۳۱۰ ۳۲*۱″ مهره ماسوره بوشن فلزی  
۷۰۲۲۲۰ ۴۰۱ ۱/۴″ مهره ماسوره بوشن فلزی  
۱۰۵۲۴۲۰ ۵۰۱ ۱/۲″ مهره ماسوره بوشن فلزی  
۱۴۷۲۱۷۰ ۶۳*۲″ مهره ماسوره بوشن فلزی  
۹۳۶۰۰ ۲۰*۱/۲″ مهره ماسوره تلفیقی بوشن فلزی  
۱۱۳۴۸۰ ۲۰*۱/۲″ مهره ماسوره تلفیقی بوشن مغزی
۱۲۹۸۴۰ ۲۵*۳/۴″ مهره ماسوره تلفیقی بوشن فلزی  
۱۵۷۹۷۰ ۲۵*۳/۴″ مهره ماسوره تلفیقی بوشن مغزی
۶۳۰۲۰ ۲۰*۱/۲″ سه راهی بوشن فلزی  
۸۴۰۶۰ ۲۰*۳/۴″ سه راهی بوشن فلزی  
۶۹۶۲۰ ۲۵*۱/۲″ سه راهی بوشن فلزی  
۸۷۲۹۰ ۲۵*۳/۴″ سه راهی بوشن فلزی  
۱۴۳۲۷۰ ۳۲*۱″ سه راهی بوشن فلزی  
۹۶۱۹۰ ۲۰*۱/۲″ سه راهی مغزی فلزی  
۱۳۶۰۱۰ ۲۰*۳/۴″ سه راهی مغزی فلزی  
۱۰۴۳۲۰ ۲۵*۱/۲″ سه راهی مغزی فلزی  
۶۲۰۳۰ ۲۰*۱/۲″ سه راهی بوشن فلزی دیواری  
۶۵۵۹۰ ۲۵*۱/۲″ سه راهی بوشن فلزی دیواری  
۸۹۱۰۰ ۲۵*۳/۴″ سه راهی بوشن فلزی دیواری  
۱۰۹۶۰۰ ۲۰*۱/۲″ سه راهی مغزی فلزی دیواری 
۱۲۴۶۳۰ ۲۵*۳/۴″ سه راهی مغزی فلزی دیواری 
۴۵۴۷۰ ۲۰mm مهره ماسوره دو طرف جوش  
۶۲۹۰۰ ۲۵mm مهره ماسوره دو طرف جوش  
۹۰۵۳۰ ۳۲mm مهره ماسوره دو طرف جوش  
۱۷۱۲۲۰ ۲۰mm شیر مغزی برنجی  یکپارچه
۲۰۳۲۷۰ ۲۵mm شیر مغزی برنجی  یکپارچه
۳۴۶۸۸۰ ۳۲mm شیر مغزی برنجی  یکپارچه
۵۵۵۰۲۰ ۴۰mm شیر مغزی برنجی  یکپارچه
۴۱۴۸۷۰ ۲۰mm شیر فلکه ۴۵ درجه  
۵۰۰۶۹۰ ۲۰mm شیر فلکه بوشن فلزی ۴۵ درجه  
۴۱۰۴۱۰ ۲۵mm شیر فلکه ۴۵ درجه  
۱۹۹۳۰۰ ۲۰mm شیر فلکه کامل  
۳۰۸۰۲۰ ۲۵mm شیر فلکه کامل  
۴۷۵۰۸۰ ۳۲mm شیر فلکه کامل  
۴۸۷۴۲۰ ۴۰mm شیر فلکه کامل  
۷۲۴۵۰ ۲۰mm بست لوله  
۲۲۷۰ ۲۵mm بست لوله  
۲۵۷۰ ۳۲mm بست لوله  
۴۵۲۰ ۴۰mm بست لوله  
۳۶۴۰ ۲۰mm بست زوج سفید
۴۲۴۰ ۲۵mm بست زوج سفید
۲۶۰۰ ۲۰mm درپوش رزوه دار   (۱/۲)
۳۸۷۰ ۲۵mm درپوش رزوه دار  (۳/۴)
۶۹۲۰ ۳۲mm درپوش رزوه دار  (۱)
۴۹۲۰ ۲۰mm درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار (۱/۲)
۷۷۱۰ ۲۵mm درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار  (۳/۴)
۱۰۴۸۰ ۲۵mm درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار (۱)
۶۱۱۰ ۲۰mm درپوش رزوه دار پایه بلند ابی (۱/۲)
۱۱۶۷۰ ۲۵mm درپوش رزوه دار پایه بلند ابی (۳/۴)
۱۷۷۳۰ ۳۲mm درپوش رزوه دار پایه بلند ابی ۱
۶۱۱۰ ۲۰mm درپوش رزوه دار پایه بلند آبی(۱/۲)
۱۱۶۷۰ ۲۵mm درپوش رزوه دار پایه بلند آبی(۱/۲)
۱۷۷۳۰ ۳۲mm درپوش رزوه دار پایه بلند آبی(۱/۲)
۸۷۵۰ ۱/۲″ شابلون  
۷۶۰۰ ۳/۴″ شابلون  
۱۲۴۰۰۰ ۲۰mm بالا تنه شیر فلکه
۲۱۷۳۳۰ ۲۵mm بالا تنه شیر فلکه
۳۴۲۹۶۰ ۳۲mm بالا تنه شیر فلکه
۲۱۴۶۸۰ ۶۳mm فلنچ
۲۳۰۹۸۰ ۷۵mm فلنچ
۲۳۰۹۸۰ ۹۰mm فلنچ
۳۱۴۷۳۰ ۱۱۰mm فلنچ
۶۰۳۴۹۰۰   جعبه ابزار 
۲۲۶۷۸۰۰   دستگاه جوش ۵۰-۲۰
۶۲۳۵۰۰   صفحه المنت
۴۵۲۴۰۰   ترموستات دستگاه جوش
۳۳۹۳۰۰۰   دستگاه جوش ۱۲۵-۶۳
۲۷۵۵۰۰   دسته اتو
۳۱۲۰۹۸۵۰   دستگاه جوش نیمه اتوماتیک ۱۲۵-۵۰
۲۰۳۰۰۰ ۲۰ قالب دستگاه المنت
۲۲۴۷۵۰ ۲۵ قالب دستگاه المنت
۲۴۳۷۵۰ ۳۲ قالب دستگاه المنت
۲۴۳۶۰۰ ۴۰ قالب دستگاه المنت
۸۰۰۴۰۰ ۵۰ قالب دستگاه المنت
۱۰۴۴۰۰۰ ۶۳ قالب دستگاه المنت
۱۲۰۳۵۰۰ ۷۵ قالب دستگاه المنت
۲۱۷۵۰۰۰ ۹۰ قالب دستگاه المنت
۳۳۰۶۰۰۰ ۱۱۰ قالب دستگاه المنت
۶۶۱۲۰۰   قیچی لوله بر m42
۱۲۳۲۵۰   متر ۳ متری
۱۸۸۷۹۰۰ ۲۰*۲۵ رنده لوله های پنچ لایه (فویلدار )
۲۱۰۲۵۰۰ ۳۲*۴۰ رنده لوله های پنچ لایه (فویلدار )
۲۶۸۲۵۰۰ ۴۰*۵۰ رنده لوله های پنچ لایه (فویلدار )
۲۹۴۳۵۰۰ ۵۰*۶۳ رنده لوله های پنچ لایه (فویلدار )

 

Post Your Comment Here

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *